Arbetsrätt & förhandling

top-left
top-right
bottom-right

HR | Arbetsrätt & förhandling

Arbetsgivare måste förhålla sig till ett omfattande arbetsrättsligt regelverk. Inte bara vid anställningar och uppsägningar utan som arbetsgivare möter du i princip varje dag frågor som har med arbetsrätt att göra.

Med anledning av att det nya coronaviruset, covid-19, finns även många områden kopplat till arbetsgivaransvaret som till exempel omställning och anpassning av verksamheten, krishantering och arbetsmiljöfrågor.

Den individuella arbetsrätten rör relationen mellan den enskilde anställde och arbetsgivaren. I den individuella arbetsrätten ingår en lång rad lagar som syftar till att stärka den anställdes rättigheter. Vissa delar av den individuella arbetsrätten är tvingande medan andra kan förhandlas om i kollektivavtal på arbetsplatsen.

Några av lagarna inom den individuella arbetsrätten:

Lagen om anställningsskydd (LAS)
Reglerar bland annat uppsägningstider, regler för tidsbegränsade anställningar och så vidare. En huvudregel inom LAS är att alla anställningsavtal gäller tills vidare.

Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen ska främja en god arbetsmiljö för alla anställda och förhindra och förebygga skador och olyckor på svenska arbetsplatser.

Arbetstidslagen
Reglerar bland annat hur många timmar en anställd får arbeta per dygn och vecka och vad som gäller vid jour- och nattarbete.

Diskrimineringslagen
Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden oavsett tex kön, funktionsvariation, sexuell läggning eller härkomst.

Vi hjälper företag och organisationer med arbetsrättsliga frågor som som kan få stora konsekvenser för dig som arbetsgivare. Arbetsrättsliga frågor är också av största vikt när du gör förändringar i verksamheten, exempelvis omorganisationer och företagsöverlåtelser.

Arbetsrätten komplicerad

Arbetsrätt är ett mycket komplicerat område och bygger till stor del på domstolsavgöranden, vilket gör att det kan vara svårt att ur lagtext utläsa vad som gäller i en viss situation.  Våra experter hjälper dig att agera rätt utifrån de lagar och regler som finns gällande:

 • Uppsägning och avsked
 • Permitteringar
 • Omorganisationer
 • Upprättande av avtal
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Diskrimineringsfrågor
 • Företagsförvärv
 • Verksamhetsövergångar
 • Start-ups

HR Compliance

Fler och fler kunder efterfrågar stöd inom HR Compliance, eller regelefterlevnad som det heter på svenska. Det handlar om att säkerställa att du som arbetsgivare lever upp till de regler som ställs på dig för att undvika skadestånd och straffansvar.

Att vara ”compliant” betyder också att ditt bolag agerar som en seriös arbetsgivare vilket är en grundförutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi kan hjälpa dig att säkerställa att du som arbetsgivare lever upp till de grundläggande krav som ställs i Sverige och i Norden genom:

 • Compliance Review – en strukturerad översyn av era befintliga avtal och policys inom HR för att föreslå förbättringar
 • Rådgivning och expertis inom HR Compliance – tolkning av lagar, avtal och kollektivavtal
 • Stöd i att ta fram nya anställningsavtal, policys och personalhandbok

Vill du veta mer om arbetsrätt och förhandling? Hör av dig så berättar vi mer.

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.