Arbetsrätt och förhandling

Vad gäller kring alla arbetsrättsliga lagar och regler? Vi hjälper företag och organisationer med arbetsrättsliga frågor som kan få stora konsekvenser för dig som arbetsgivare.


Arbetsrättsliga frågor är också av största vikt när du gör förändringar i verksamheten, exempelvis omorganisationer och företagsöverlåtelser. Arbetsgivare måste förhålla sig till ett omfattande arbetsrättsligt regelverk. Inte bara vid anställningar och uppsägningar utan som arbetsgivare möter du i princip varje dag frågor som har med arbetsrätt att göra. I och med att pandemin slog till finns även många områden kopplat till arbetsgivaransvaret som till exempel omställning och anpassning av verksamheten, krishantering och arbetsmiljöfrågor.

Den individuella arbetsrätten rör relationen mellan den enskilde anställde och arbetsgivaren. 
I den individuella arbetsrätten ingår en lång rad lagar som syftar till att stärka den anställdes rättigheter.  Vissa delar av den individuella arbetsrätten är tvingande medan andra kan förhandlas om i kollektivavtal på arbetsplatsen.

Några av lagarna inom den individuella arbetsrätten:

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Reglerar bland annat uppsägningstider, regler för tidsbegränsade anställningar och så vidare. En huvudregel inom LAS är att alla anställningsavtal gäller tills vidare.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen ska främja en god arbetsmiljö för alla anställda och förhindra och förebygga skador och olyckor på svenska arbetsplatser.

Arbetstidslagen

Reglerar bland annat hur många timmar en anställd får arbeta per dygn och vecka och vad som gäller vid jour- och nattarbete.

Diskrimineringslagen

Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden oavsett tex kön, funktionsvariation, sexuell läggning eller härkomst.

HR Compliance

Fler och fler kunder efterfrågar stöd inom HR Compliance, eller regelefterlevnad som det heter på svenska. Det handlar om att säkerställa att du som arbetsgivare lever upp till de regler som ställs på dig för att undvika skadestånd och straffansvar.  Att vara ”compliant” betyder också att ditt bolag agerar som en seriös arbetsgivare,  vilket är en grundförutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Vi kan hjälpa dig att säkerställa att du som arbetsgivare lever upp till de grundläggande krav som ställs i Sverige och i Norden genom:

 • Compliance Review – en strukturerad översyn av era befintliga avtal och policys inom HR för att föreslå förbättringar
 • Rådgivning och expertis inom HR Compliance – tolkning av lagar, avtal och kollektivavtal
 • Stöd i att ta fram nya anställningsavtal, policys och personalhandbok

Komplicerad arbetsrätt

Arbetsrätt är ett komplicerat område och bygger till stor del på domstolsavgöranden, vilket gör att det kan vara svårt att ur lagtext utläsa vad som gäller i en viss situation.
Våra specialister hjälper dig att agera rätt utifrån de lagar och regler som finns gällande:

 • Uppsägning och avsked
 • Permitteringar
 • Omorganisationer
 • Upprättande av avtal
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Diskrimineringsfrågor
 • Företagsförvärv
 • Verksamhetsövergångar
 • Start-ups

Du kanske också är intresserad av

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.