Skapa arbetsglädje på jobbet!

Arbetsglädje på jobbet är viktigt för både individens och organisationens välbefinnande och framgång. Genom att skapa en arbetsmiljö där arbetsglädje främjas uppnår vi positiva effekter på individnivå, teamnivå och organisatorisk nivå. 


Vad är arbetsglädje? 

Med arbetsglädje avses den upplevda tillfredställelsen och gemenskapen som ett arbete ger individen. Det handlar helt enkelt om olika behov som måste uppfyllas och tillfredsställas för att en medarbetare ska känna glädje över att gå till jobbet på morgonen. 

Att känna arbetsglädje och engagemang för sitt jobb handlar om att känna en inre motivation för det arbete vi utför. Inom motivationsforskningen brukar vi skilja mellan yttre och inre motivation. Den yttre motivationen är driven av krav och måsten, såsom att uppnå en bonus eller att undvika att chefen blir arg. Även om arbetsuppgifter kan bli genomförda med hjälp av yttre motivation så bidrar det sällan till en känsla av arbetstillfredsställelse och välbefinnande på jobbet.

Inre motivation är däremot den drivkraft som ligger bakom det agerandet som upplevs komma från det egna valet, när handlingen i sig motiverar oss för att det är roligt, spännande och intressant. Den inre motivationen främjas också när vi tycker att det vi gör känns meningsfullt. Det kan handla om att uppgiften i sig känns stimulerande och utvecklande att genomföra, eller att det är tydligt hur den bidrar till gruppens eller företagets framgång. Jobbet upplevs med andra ord inte bara som en transaktion utan arbetsuppgifterna i sig upplevs som belönande vilket gör att vi är mer benägna att göra det lilla extra i stället för bara det nödvändigaste. 

För att främja den inre motivationen och på så vis arbetsglädje hos medarbetarna är det viktigt att medarbetarna får möjlighet att använda sina kunskaper och färdigheter, att de får vara delaktiga i beslutsfattandet och att de har arbetsuppgifter som utvecklar dem. Det är avgörande att ledningen ger sitt stöd, inspirerar och lyssnar på medarbetarna så att de känner att deras insatser spelar en viktig roll.  

Läs även: Skapa en bra arbetsmiljö

Därför är arbetsglädje så viktigt på jobbet 

Arbetsglädje på jobbet är viktigt av flera anledningar. För det första påverkar det individens välmående och trivsel i arbetslivet. När du känner arbetsglädje upplever du positiva känslor, engagemang och motivation i ditt arbete. Detta leder till ökad tillfredsställelse och minskad stress, vilket i sin tur bidrar till bättre fysisk och mental hälsa. 

För det andra har arbetsglädje en positiv effekt på produktiviteten och kvaliteten på arbetsprestationen. När du trivs på jobbet och känner en inre motivation blir du mer engagerad och fokuserad på uppgifterna. Du är mer benägen att ta initiativ, vara kreativ och sträva efter att uppnå höga standarder. Detta resulterar i ökad produktivitet och bättre utfört arbete. 

Arbetsglädje påverkar även arbetsplatskulturen och det sociala sammanhanget. När medarbetare känner arbetsglädje är de mer benägna att samarbeta, hjälpa varandra och skapa en positiv atmosfär på arbetsplatsen. Det främjar också öppen kommunikation och ömsesidigt förtroende, vilket leder till en starkare teamdynamik och förbättrade arbetsrelationer. 

Vidare är arbetsglädje viktigt för att behålla kompetenta medarbetare och minska personalomsättningen. När individer känner sig nöjda och glada i sina jobb är de mer benägna att stanna kvar och investera sin tid och energi i organisationen. Detta minskar även de kostnader och ansträngningar som krävs för att rekrytera och introducera ny personal.

Dessutom är arbetsglädje viktigt för att öka företagets konkurrenskraft och framgång på lång sikt. Medarbetare som känner glädje och passion för sitt arbete blir företagets främsta ambassadörer och sprider positiva attityder till kunder och samarbetspartners. Detta kan leda till ökad kundnöjdhet, lojalitet och framgång för företaget. 

Tips, övningar och faktorer som ökar arbetsglädjen

Visa omtanke för dina kollegor 

Genom att visa en öppenhet för att vi alla är olika och har olika förutsättningar ökar du upplevelsen av inkludering på arbetsplatsen. De medarbetare som upplever att de behöver anpassa sig för att passa in kommer inte att trivas lika bra som de som upplever att det är okej att kunna vara sig själv och inte känner en stark press på att de behöver konformera för att passa in i en snäv kultur.

Genom att visa intresse och följa upp hur det går för andra kollegor bygger du starkare relationer till dem och ökar känslan av att ni tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Var generös med att dela med dig av dina resurser och kunskaper till med andra för att ytterligare främja en samarbetskultur.  

Att ”nätverka” kan ibland upplevas som ett klichéartat begrepp som förknippas med att träffa nya människor på olika event. I grunden handlar det egentligen mer om att skapa värde för andra – för att på så sätt själv bli en värdefull person som andra ser som bidragande. Genom att skapa värde för andra kommer andra också att vilja skapa värde för dig. 

Se till att ha roligt 

Då vi arbetar mot ett mål kan vi ibland glömma bort själva resan och att fira små segrar längs vägen. Ett arbete måste inte alltid vara allvarligt och seriöst. Som vuxna kan vi tycka att lek och skoj inte hör hemma på en arbetsplats, men vad är det som säger att det måste vara så? Delge varandra historier och annat som händer i vardagen. Det kan vara lustiga saker som inträffat eller andra annorlunda händelser. Genom att ni delar med er och har roligt tillsammans ökar ni känslan av gemenskap.

Vad är det som säger att ett möte behöver genomföras sittandes i ett rum? Går det att prata om olika saker i andra kontexter och på andra sätt? Att som chef belöna kollegorna för bra jobb genom att köpa in 40 glassar och lägga i frysen? Varför inte anordna gemensam frukost på fredagar som ett sätt att skapa trivsel och då även uppmuntra kollegor som normalt arbetar på distans att också komma in till arbetsplatsen. Skapa roliga tävlingar och Challenges mellan olika grupper internt kring olika teman med rullande ansvar? 

Vissa aktiviteter kanske bara kan vara aktuella för vissa grupper inom en organisation, medan det för andra grupper göra andra saker. Att skapa lika för alla kan vara svårt inom en organisation, men vad är det som säger att allt behöver vara samma för alla, vi arbetar ju trots allt med olika saker och varför skulle det då inte gå att ha roligt på olika sätt. Att avsätta ett visst budgetutrymme för gemenskapsfrämjande aktiviteter kan också vara en lösning. 

Teambuilding och kickoffs 

Teambuilding och kickoffs är effektiva verktyg för att öka arbetsglädjen på arbetsplatsen. Att komma bort från den dagliga rutinen och delta i roliga och utmanande aktiviteter under teambuilding eller kickoff-evenemang ger en energikick och ökar motivationen.  

Det kan användas som tillfällen att förstärka och förtydliga företagets värderingar och kultur. Genom att involvera medarbetarna i aktiviteter som speglar företagets värderingar och önskade arbetsklimat skapas en starkare koppling mellan individen och organisationen. Detta kan öka arbetsglädjen genom att medarbetarna känner sig mer engagerade och stolta över att vara en del av företaget. 

Genom teambuilding-aktiviteter och kickoffs ges även medarbetarna en plattform att interagera och samarbeta utanför sina vanliga arbetsuppgifter. Detta främjar gemenskap och ökar lagandan, vilket i sin tur skapar en positiv arbetsmiljö och ökar arbetsglädjen. 

Sätt upp roliga mål att eftersträva tillsammans 

Syftet med att sätta mål är att en medarbetare eller ett team ska drivas att prestera mot en önskad riktning och resultat. Bästa förutsättningarna för att lyckas är att sätta mål som främjar medarbetarnas inre motivation och teamkänsla. Genom att sätta stimulerande mål att jobba mot som team så gynnas två av individens grundläggande psykologiska behov; kompetensbehovet och behovet av samhörighet.  

Tänk på följande när ni sätter mål: 

  • Sätt mål som är tydliga så att medarbetarna vet om den har gjort bra och rätt eller om ytterligare ansträngning behövs. Tydlighet ger också en känsla av kontroll och det minskar stresskänslor.  
  • Sätt kortsiktiga mål som är lättare att hålla i sitt medvetande och jobba efter, och sätt ett lagom antal mål så att rätt saker prioriteras och att det inte blir för rörigt för medarbetarna. 
  • Sätt utmanande mål så att medarbetarna kan känna sig stolta och duktiga tillsammans, det är både stimulerande och kompetenshöjande vilket främjar den inre motivationen.  

Måluppfyllelsen ska inte vara det viktigaste här, utan det ska vara ansträngningen, utvecklingen, teamkänslan. Löpande uppföljning av målen och information om framsteg är otroligt viktigt för att få önskad effekt av målen och att belöna och förstärka önskat beteende. Belöning kan vara i form av yttre incitament men huvudfokus bör vara på belöning som stärker den inre motivationen, såsom att prata om hur arbetets bidragit till helheten och lärdomar.   

Arbeta systematiskt med konflikthantering 

När vi är engagerade i vårt arbete eller brinner starkt för något är det naturligt att meningsskiljaktigheter och konflikter kan uppstå. En konflikt är när två eller fleras viljor eller behov krockar. Om konflikten hanteras på ett konstruktivt sätt kan det leda till dynamisk utveckling av organisationen, om den inte gör det finns risken att arbetsklimatet och produktiviteten i organisationen påverkas negativt. Att arbeta systematiskt med konflikthantering är därför en viktig nyckel för att främja arbetsklimatet och medarbetarnas arbetsglädje på jobbet.

Arbetsgivaren ansvarar för att förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen. När en konflikt uppstår är det därför viktigt att skyndsamt hantera konflikten genom att föra en dialog med alla inblandade och komma överens om en väg framåt. Arbetsgivarrepresentanten bör i ett första steg sätta sig ner i enskilda samtal och lyssna in deras respektive syn på situation. Ett nästa steg är att kort inpå kalla till ett gemensamt möte i syfte att förstå varandras bilder, definiera önskat läge och hitta en väg framåt. Sätt gemensamma grundregler för mötet för att skapa en trygg och konstruktiv samtalsmiljö.

Det kan exempelvis handla om att båda parter har rätt till sina egna åsikter och övertygelser. Att anta att den andra personen vill dig väl och att inte tillskriva den andra personen egenskaper och att vi lyssnar på varandra. Att vi har ett öppet och intresserat förhållningssätt till varandra och om vi inte förstår så frågar vi. När samtalet är genomfört är det viktigt att boka in ett uppföljningsmöte för att säkerställa att parterna lever upp till sina respektive åtaganden som kommits överens om eller om andra åtgärder behöver vidtas.

Vill du veta mer om konflikthantering? Läs här!

Behöver du och din organisation stöd i arbetsmiljöarbetet och hur ni skapar arbetsglädje på arbetsplatsen? Hör av er till oss!

Caroline Branting och Nils Lundström, HR-konsulter på Wise Consulting

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!