Blogg

HR-trender att hålla koll på under 2024

Februari 2024

2024 förutspås bli ett år av förändringar, särskilt inom HR. Den snabba teknologiska utvecklingen och förändrade arbetsförhållanden kräver att både arbetsgivare och HR håller sig väl informerade om de senaste trenderna. Oavsett om du arbetar inom HR, är företagsledare eller bara intresserad av att hålla dig uppdaterad om den senaste utvecklingen inom HR-området, har du kommit till rätt plats. I den här bloggartikeln kommer vi att guida dig genom de områden som förväntas forma arbetsplatsen och HR-landskapet under året.


1. AI: påverkan på arbetsplatsen

Kanske har den största hajpen kring generativ AI lagt sig? Många funderar över hur de kan använda verktygen för att öka hela företagets produktivitet. Förändringar som AI och automation medför, såsom ökad produktivitet, kommer att påverka många yrken. Vi har redan sett att företag, till exempel inom spelutveckling, har minskat sin personalstyrka med hänvisning till de nya möjligheter som AI för med sig. Ett sådant skifte kan i sig orsaka oro bland medarbetare och behöver hanteras på ett lämpligt sätt.

 

Även lagstiftare har visat intresse för AI:s framväxt. EU har nått en preliminär överenskommelse om användningen av AI i arbetslivet. "AI Act" är en omfattande reglering som syftar till att skapa enhetliga regler för AI-användning inom EU. Även HR-avdelningar kommer, i samband med införandet av regleringen, att behöva följa strängare regler när de använder AI. Processer kommer att behöva anpassas för att säkerställa att AI används ansvarsfullt och i enlighet med lagstiftningen, särskilt i rekryteringsprocessen för att säkerställa rättvis behandling. Personalen behöver också utbildas i ansvarsfull användning av AI-system och följa lagstiftningen. Det kommer att krävas investeringar i utbildning, dokumentation och riskhantering för att säkerställa efterlevnad och minimera risker.

 

Redan idag påverkas HR-avdelningar. Inför införandet av nya verktyg som innehåller AI är det viktigt att göra noggranna utvärderingar och konsekvensbedömningar. Det är också hög tid att se över så att policys, processer och rutiner finns på plats.

 

Läs även: AI: Från mänskliga till maskinella feltänk

 

2. Strategisk kompetensförsörjning: att möta framtidens kompetensbehov

I en tid av snabb teknologisk utveckling och förändrade affärsmodeller är strategisk kompetensförsörjning en avgörande faktor för företags framgång. Att identifiera och utveckla rätt kompetenser hos medarbetarna för att möta kommande utmaningar blir alltmer prioriterat inom HR.

Med tanke på den ökande automatiseringen och införandet av AI-baserade verktyg är det viktigt för företag att granska sitt kompetensbehov på lång sikt. Det handlar inte bara om att rekrytera talanger med rätt tekniska färdigheter, utan också om att främja en kultur av livslångt lärande och kompetensutveckling bland befintlig personal.

En strategi för kompetensförsörjning bör omfatta följande:

  • Kompetenskartläggning och gap-analys: Genom att identifiera vilka kompetenser som behövs för att driva företagets affärsstrategi på kort och lång sikt kan HR utveckla planer för att fylla eventuella kompetensgap genom rekrytering, utbildning eller interna rotationer.
  • Talentutveckling och fortbildning: Att erbjuda medarbetarna möjligheter till utbildning och fortbildning inom relevanta områden är avgörande för att säkerställa att de är rustade att möta framtidens utmaningar. Det kan inkludera allt från teknisk träning till ledarskapsutveckling och mjuka färdigheter.
  • Strategisk rekrytering: Att attrahera och rekrytera talanger med rätt kompetenser och kulturell passform är en viktig del av kompetensförsörjningsstrategin. Det handlar om att bygga ett starkt employer brand och använda innovativa rekryteringsmetoder för att locka de bästa kandidaterna.

Genom ett proaktivt och strategiskt tillvägagångssätt för kompetensförsörjning kan företag säkerställa att de har rätt personer på rätt plats vid rätt tidpunkt för att möta framtidens utmaningar och driva tillväxt och innovation.

3. Flexibelt och Hybridarbete: framtidens arbetsmodeller

Flexibelt och hybridarbete har snabbt blivit normen för många företag runt om i världen, och den här trenden förväntas bara öka under 2024 och framåt. Med en ökad efterfrågan från medarbetarna efter flexibilitet och arbetslivsbalans, samt de teknologiska framsteg som möjliggör distansarbete, har många företag omformat sina arbetsmiljöer för att möta dessa behov.

Flexibelt arbete ger medarbetarna möjlighet att välja var och när de arbetar, vilket inte bara ökar deras livskvalitet utan också kan leda till ökad produktivitet och engagemang. Hybridarbete, som kombinerar distansarbete med möten på kontoret, erbjuder det bästa av båda världar genom att ge medarbetarna flexibilitet samtidigt som det möjliggör samarbete och gemenskap på arbetsplatsen.

För HR-avdelningar innebär det att anpassa sina policys och processer för att stödja och optimera flexibla arbetsmodeller. Det handlar om att skapa tydliga riktlinjer för arbete på distans, investera i teknologi för att underlätta samarbete och kommunikation på distans, samt att främja en företagskultur som värdesätter flexibilitet och arbetslivsbalans.

Genom att omfamna flexibla och hybridarbetsmodeller kan företag attrahera och behålla talanger, öka medarbetarnas tillfredsställelse och produktivitet, samt skapa en mer hållbar och konkurrenskraftig arbetsmiljö för framtiden.

4. Mänskligt ledarskap i den hybrida arbetsmiljön: värdet av empati och goda relationer i ledarrollen 

I den moderna arbetsmiljön, särskilt med införandet av hybridarbete, har ledarskapet förändrats. Enligt en studie från Harvard Business Review är en av de mest värdefulla färdigheterna för ledare i dagens arbetsmiljö just empati. Att kunna sätta sig in i medarbetarnas situation och förstå deras behov och känslor blir alltmer avgörande för att skapa en positiv arbetskultur och bibehålla produktivitet och engagemang.

En annan viktig faktor är relationsskapande. Enligt en rapport från Society for Human Resource Management (SHRM) är goda relationer mellan ledare och medarbetare en av de främsta drivkrafterna för ökat engagemang och lojalitet bland anställda. Genom att bygga och underhålla starka relationer kan ledare skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap, även i en virtuell arbetsmiljö.

5. Flexibilitet och arbetslivsbalans: fokus på mental hälsa och välbefinnande

Enligt en rapport från World Economic Forum har flexibilitet och arbetslivsbalans blivit allt viktigare för medarbetare, särskilt med införandet av distansarbete under pandemin. Företag som erbjuder flexibla arbetsarrangemang upplever ofta högre medarbetarnöjdhet och lägre personalomsättning.

Mental hälsa och välbefinnande är också högt prioriterat bland arbetsgivare. Enligt en undersökning från Deloitte rankar 82% av företagsledare välbefinnande som en viktig faktor för att driva företagets framgång. Företag investerar alltmer i program och resurser för att främja mental hälsa på arbetsplatsen, inklusive tillgång till terapi, coaching, friskvårdsbidrag och flexibla arbetstider.

Genom att anpassa HR-politiken för att stödja flexibilitet och arbetslivsbalans samt fokusera på mental hälsa och välbefinnande kan företag skapa en positiv och hälsosam arbetskultur där medarbetarna trivs och presterar på sin bästa nivå. Detta kan i sin tur leda till ökad produktivitet, minskad personalomsättning och bättre affärsresultat.

6. Hållbarhet och socialt ansvar

Från och med 2024 gäller EU:s nya direktiv för hållbarhetsredovisning, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Direktivet innebär en skärpning av kraven på hur företag redovisar sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Det påverkar inte bara hur företag jobbar med och rapporterar om miljöfrågor, utan berör även områden som arbetsmiljö och hälsa.

 

Företag behöver integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhet och rapportering. Det här innebär bland annat att HR behöver anpassa sina strategier, processer och resurser för att möta de nya kraven och främja en hållbar företagskultur. Bland annat kommer HR att behöva arbeta nära andra avdelningar för att samla in och rapportera hållbarhetsdata samt säkerställa att den rapporterade informationen är korrekt och rättvisande. HR har också en nyckelroll i att främja en hållbarhetskultur inom organisationen genom att uppmuntra engagemang och delaktighet i hållbarhetsinitiativ.

 

För HR är det nu dags att agera. Genom att proaktivt anpassa strategier, processer och resurser för att möta CSRD-kraven kan HR positionera sig som en ledande kraft för hållbarhet och ansvarstagande inom organisationen. Genom att investera i personalutveckling, samarbete över avdelningar och främjande av en hållbarhetskultur kan HR bidra till att företaget inte bara uppfyller lagkraven utan också blir en förebild inom hållbar affärspraxis. Det kommer i sin tur att leda till konkurrensfördelar för företag i framkant.

 

Se även: Wise Video - Strategi för socialt hållbarhetsarbete

 

7. Mångfald, jämlikhet och inkludering

Mångfald, jämlikhet och inkludering har blivit alltmer integrerade delar av affärsstrategin. Många företag inkluderar även rättvisa under denna rubrik. Det starka engagemanget för att skapa mångsidiga, rättvisa och inkluderande arbetsplatser förväntas fortsätta utvecklas genom att organisationer införlivar mer riktade strategier och mätbara metoder för att utvärdera sina framsteg. Vi ser också att rekryteringsverktyg har blivit en central del av denna satsning genom att möjliggöra diversifierad anställning, till exempel genom anonym screening eller kompetensbaserad testning.

8. Lärande och utveckling

Med den snabba utvecklingen av teknik och arbetsroller finns det en växande betoning på lärande och utveckling hos medarbetare. Denna trend reflekterar insikten om att det är kostnadseffektivt att behålla och utveckla befintliga anställda i stället för att kontinuerligt rekrytera nya talanger. Genom att investera i medarbetares utveckling och kompetenshöjning kan företag säkerställa sin konkurrenskraft på en marknad som ständigt förändras. Att bygga upp befintlig kompetens och erfarenhet internt kan vara mer fördelaktigt och ekonomiskt hållbart än att ständigt söka externa kandidater. Detta gör att företag kan möta nya utmaningar och förändringar med en stark, väl förberedd arbetsstyrka, vilket i sin tur främjar långsiktig tillväxt och framgång.

Sammanfattningsvis står vi inför ett år av omvälvande förändringar inom HR. Genom att anpassa sig till och omfamna trender som AI, strategisk kompetensförsörjning, flexibla arbetsmodeller, mänskligt ledarskap, välbefinnande, hållbarhet och inkludering kan organisationer skapa en arbetsmiljö som främjar tillväxt, innovation och välmående. Genom att investera i lärande och utveckling av befintlig personal kan företag säkerställa sin långsiktiga konkurrenskraft och framgång på den snabbt föränderliga arbetsmarknaden. Med en strategisk och proaktiv inställning kan HR spela en avgörande roll i att forma den framtid vi står inför och skapa en arbetsplats där alla kan blomstra. Hör av dig till oss på Wise Consulting om du vill veta mer. 

Författare:
Anna Lindholm, Sofie Bjerkesjö Braakman & Magnus Berglund - HR-konsulter på Wise Consulting

 

 

Ta reda på hur Wise Consulting kan hjälpa dig

Vi erbjuder lösningar inom HR interim. Oavsett vilka behov och utmaningar ni står inför, så matchar vi er med en erfaren HR-konsult som har rätt kompetens och erfarenhet för att möta era specifika utmaningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!