Blogg

Så främjar du mångfald och inkludering i din organisation

Juni 2024

Mångfald och inkludering är mer än bara moderna modeord; de är grundpelare för ett framgångsrikt och innovativt företag. Trots att många företag har arbetat med dessa frågor under lång tid, behövs det fortsatta insatser för verklig förändring. En väl utformad strategi för mångfald och inkludering kan leda till både ökad produktivitet och innovation. I denna artikel kommer vi att undersöka hur du kan undvika att din strategi blir ett liggande dokument och istället skapa verklig genomslagskraft. Hur kan du praktiskt implementera din strategi och vilka faktorer bör du ha i åtanke? 


Vad är mångfald och vilka effekter får mångfaldsarbetet? 

Mångfald innebär att erkänna och värdesätta varje individs unika egenskaper, inklusive kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religion, funktionsvariationer och socioekonomisk bakgrund. Det handlar om att skapa en arbetsmiljö där olika perspektiv och erfarenheter respekteras och tas tillvara på. Att arbeta med mångfald innebär att aktivt integrera dessa olikheter i alla delar av organisationen, från rekrytering och personalutveckling till strategier och daglig verksamhet. 

När vi ser olikheter som en styrka blir vi mer kreativa och innovativa, vilket förbättrar vår problemlösningsförmåga. Fler erfarenheter och nya infallsvinklar leder till större innovationskraft, starkare varumärke och bättre kundförståelse. Detta gör att vi blir mer lönsamma och gör bättre affärer. 

Ledningens engagemang 

Ledningens engagemang är avgörande för att mångfalds- och inkluderingsarbetet ska lyckas. För att dessa frågor ska prioriteras måste de ägas och drivas av ledningen. Att sätta upp KPI:er och en tydlig målbild underlättar uppföljningen. Studier visar att organisationer där högsta ledningen aktivt stödjer och prioriterar mångfald och inkludering har större sannolikhet att lyckas med dessa initiativ. 

Datadrivet arbetssätt: En nyckel till framgång 

När man arbetar med HR kommer man över en större mängd data. Ett datadrivet arbetssätt kan bidra till att främja mångfalds- och inkluderingsarbetet. Det ger insikter och information om hur resurser fördelas i din organisation och hur förutsättningarna ser ut för olika individer. Genom att analysera demografisk data och utfallet av olika processer kan du också identifiera hur beslut fattas i organisationen. Granska data som främst rör demografin i organisationen, och skapa tydlighet kring vilka områden du bör fokusera på.

Därefter kan du göra en mer ingående analys av utfallet av olika processer som blir relevanta. Det kan handla om rekrytering, lönerevision, befordran, utbildning, prestation, exit-intervjuer med mera. Vem blir anställd? Vem befordras? Vem nomineras för kompetensutveckling? Vem lämnar organisationen? Med bättre insikt får du en bild av hur organisationen ser ut idag och har möjlighet att påverka den. Med data som nyckel har du dessutom belägg för den riktning du vill ta i ditt mångfald- och inkluderingsarbete beroende på vilka områden du ser att ni bör prioritera.

Våga utmana nuvarande arbetssätt 

Våga utmana både nuvarande arbetssätt och beteenden som motverkar mångfald. Detta kan bland annat handla om föreställningar, attityder och kravställningar. Att våga utmana och utmanas är avgörande för att skapa verklig förändring och främja mångfald och inkludering på din arbetsplats. Studier visar att när medarbetare vågar utmana fördomar och exkluderande beteenden ökar deras känsla av tillhörighet och välbefinnande, vilket också förbättrar effektiviteten av organisationens inkluderingsstrategier.

Genom att utmana status quo och aktivt arbeta för att bryta ner hinder för mångfald och inkludering kan du skapa en mer rättvis och givande arbetsmiljö för alla. En viktig förutsättning för att lyckas med detta är att det råder en hög grad av psykologisk trygghet i din organisation.

Skapa en inkluderande arbetsmiljö 

När man väl tar initiativ till att öka graden av mångfald och inkludering bör kandidater och medarbetare introduceras till en välkomnande, öppen och inkluderande arbetsmiljö. Forskning visar att miljöer där alla känner sig välkomna och respekterade ökar medarbetares trivsel och produktivitet samt minskar personalomsättning. Genom att främja öppen kommunikation, samarbete och möjligheter till delaktighet kan du inte bara öka företagets omsättning genom ökad produktivitet, utan även spara kostnader genom lägre personalomsättning.

Av denna anledning är det av stor vikt att medarbetare och chefer regelbundet får relevant utbildning inom mångfald och inkludering. Utbildning som bidrar till medvetenhet och förståelse för vilka förutsättningar som är önskvärda och bör råda i arbetsmiljön. Det är även särskilt viktigt att ha tydliga policyer för inkludering och arbetsmiljö som chefer och medarbetare bör vara medvetna om och förhålla sig till. Genom att implementera dessa strategier och policyer kan ditt företag främja en kultur av mångfald och inkludering, vilket inte bara gynnar medarbetarna utan även bidrar till företagets framgång och tillväxt.

Processer och initiativ  

Genom att effektivisera och anpassa processer och initiativ med fokus på mångfald och inkludering kan du verkligen göra en positiv skillnad. Det är viktigt att identifiera och anpassa de processer i din organisation som kan förbättras ur ett mångfaldsperspektiv. Nedan presenterar vi förslag på processanpassningar som kan ge dig inspiration.

Rekrytering 

 • Jobbannonser: Använd ett inkluderande språk i jobbannonserna för att attrahera en bred målgrupp av kandidater.
 • Strukturerade intervjuer: Använd strukturerade intervjuer med standardiserade frågor för att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering.
 • Anonym ansökningsprocess: Om möjligheten finns, testa att implementera anonymisering av ansökningar för att minska omedveten bias i urvalsprocessen.
 • Ökad medvetenhet: Implementera utbildning för rekryterande chefer om medvetenhet kring bias och ge verktyg innan rekryteringsprocessen initieras.
 • Tillämpa urvalstester och satsa på potential: Våga satsa på potential! Det kan löna sig att välja en kandidat med mindre erfarenhet. Tester kan hjälpa dig att identifiera vilka kandidater med mindre erfarenhet som har bäst förutsättningar att lyckas i rollen.
 • Partner med mångfaldsorganisationer: Samarbeta med organisationer som främjar mångfald för att komma i kontakt med kandidater från underrepresenterade grupper i din organisation.

Learning and Development

 • Mångfalds- och inkluderingsutbildningar: Erbjud regelbundna utbildningar som bidrar till ökad medvetenhet och kompetens inom mångfald och inkludering. Både chefer och medarbetare har nytta av dessa.
 • Riktad utbildning: Erbjud utbildningsprogram som utvecklar kompetensen hos medarbetare i underrepresenterade grupper i din organisation.
 • Utvecklingsprogram för ledarskap: Skapa ledarskapsutvecklingsprogram som aktivt främjar inkludering och deltagande från underrepresenterade grupper i din organisation.
 • Mentorskap: Implementera mentorskap för att stödja medarbetare från underrepresenterade grupper. En mentor kan vara en senior kollega som agerar coach och stöttar en medarbetares karriärsutveckling.
 • Feedback och anpassning: Samla in feedback från medarbetare om utbildningsprogrammens effektivitet och gör justeringar för att förbättra inkluderingsaspekten.

Talent Review

 • Ökad medvetenhet: Implementera utbildning för ledare som handlar om medvetenhet kring bias och tillhandahåll verktyg innan Talent Review-processen.
 • Objektiva kriterier: Använd objektiva och transparenta kriterier för att bedöma medarbetares prestationer och potential. Sätt gärna upp ett ramverk för bedömningskriterier så att utvärderingen sker på ett så likvärdigt sätt som möjligt av alla chefer.
 • Mångfaldsdata: Analysera mångfaldsdata vid Talent Review för att identifiera trender och eventuella områden som behöver förbättras.

Successionsplanering

 • Mål: Sätt upp tydliga mångfaldsmål inom successionsplaneringen för att säkerställa representation av underrepresenterade grupper i din organisation.
 • Bred kandidatpool: Se till att successionsplaneringen inkluderar en bred kandidatpool med mångfald.
 • Utvecklingsmöjligheter: Erbjud utvecklingsmöjligheter till potentiella efterträdare från underrepresenterade grupper i din organisation.
 • Följ upp: Sätt upp en plan för noggrann uppföljning och gör eventuella justeringar i successionsplanerna regelbundet för att säkerställa att de inkluderar medarbetare från underrepresenterade grupper i din organisation.

Genom att anpassa relevanta processer i din organisation kan du främja mångfald och inkludering på alla nivåer. Det är väl dokumenterat att mångfald och inkludering bidrar till ökad produktivitet och innovation, vilket forskningen har bekräftat gång på gång. Därför bör varje ledningsgrupp prioritera detta arbete, inte bara av rättviseskäl utan även för verksamhetens lönsamhet och framgång.

Om du behöver hjälp med ditt mångfalds- och inkluderingsarbete är du välkommen att kontakta Wise Consulting. Våra HR-konsulter och ledarutvecklare kan hjälpa dig att ta ditt arbete till nästa nivå!

Författare: Nathnet Meless, HR-konsult på Wise Consulting

Källor:
Richard, O. C., Murthi, B. P. S., & Ismail, K. M. (2007). The impact of top-management diversity on strategic groups' competitive actions. 

Cox, T. H., Jr., & Loyd, D. L. (1996). What’s in a Name? A Field Experiment Test for the Impact of Social Ostracism in Organizations 

Nishii, L. H. (2013) The benefits of climate for inclusion for gender-diverse groups. 

 

Ta reda på hur Wise Consulting kan hjälpa dig

Vi erbjuder konsultlösningar inom HR, ledarskap- och organisationsutveckling. Oavsett vilka behov och utmaningar ni står inför, så matchar vi er med en erfaren konsult som har rätt kompetens och erfarenhet för att möta era specifika utmaningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!