Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

16 September 2022

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg till fast jobb. Vi har sammanfattat de 8 viktigaste punkterna som du som arbetsgivare behöver ha koll på med anledning av förändringarna i LAS, lagen om anställningsskydd, som börjar gälla 1 oktober 2022.

1. Sakliga skäl istället för saklig grund vid uppsägning

I lagtexten om uppsägning i LAS ersätts begreppet ”saklig grund” med ”sakliga skäl”. Det kommer att bli lättare att säga upp anställda som brister gällande prestation, samarbetssvårigheter, arbets- och ordervägran samt misskötsamhet. Det nya blir att arbetsgivaren inte på samma sätt behöver beakta den anställdes intresse av att ha kvar anställningen.

Viktigt att tänka på är att det ännu saknas domar och praxis, vilket medför att dokumentation fortsatt kommer att vara viktigt. 

2. Större möjlighet att göra undantag i turordningen

Tidigare kunde arbetsgivaren vid arbetsbrist undanta 2 personer om de hade högst 10 anställda. I de nya reglerna ska alla företag kunna undanta 3 personer från turordningen som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten oavsett antal anställda. Antalet personer du kan undanta skiljer sig om du som företag har kollektivavtal och kopplat er till huvudavtalet (skrivet mellan parterna Svenskt Näringsliv och LO, liksom i dag PTK). 

Bra att känna till är att det finns en missbruksregel som innebär att företaget inte kan nyttja undantagen mer än 1 gång per kvartal och syftet med dessa förändringar är att fler företag ska våga anställa då fler kan undantas vid arbetsbrist.  

3. Anställningen upphör även under tiden för tvist

Om en anställd bestrider en uppsägning kommer inte anställningen bestå under uppsägningstiden. Den anställde får då i stället stå till arbetsmarknadens förfogande och ansöka om a-kassa.  

Undantag för dessa nya regler: 

  • Vid uppsägning på grund av sjukdom kan den anställde kräva att anställningen fortsätter.  
  • En facklig förtroendeman kan begära att ha kvar sin anställning under tvistetiden.  

Sammanfattningsvis ska det för arbetsgivaren bli dyrare att göra fel och billigare att göra rätt. De företag som gör rätt behöver med de nya reglerna inte betala för lön under tvistetiden.  

4. Snabbare tillsvidareanställd än tidigare

Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med en ny anställningsform; särskild visstidsanställning. Förändringen innebär att arbetstagaren blir tillsvidareanställd snabbare än tidigare. En anställd som varit visstidsanställd blir tillsvidareanställd efter 12 månader passerat under en femårsperiod, i stället för efter 24 månader som det var tidigare. 

Har ni allmänna visstidsanställningar som pågår den 1 oktober gäller de tidigare reglerna om anställningens övergång till tillsvidareanställning, det vill säga att medarbetaren ska ha varit anställd i allmän visstidsanställning i över två år under en femårsperiod. 

Sättet att räkna anställningstid ändras också, det är inte bara den faktiska anställningstiden som ska räknas utan även om medarbetaren har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en och samma kalendermånad. Tid mellan särskilda visstidsanställningar räknas därmed också.  

De nya reglerna innebär att ytterligare en företrädesrätt till återanställning införs: Företrädesrätt till återanställning i särskild visstidsanställning. För att kvalificera sig till ny särskild visstidsanställning ska den anställde ha haft särskild visstidsanställning i över nio månader under de senaste tre åren. Besked att särskild visstidsanställning inte ska fortsätta måste lämnas minst en månad innan anställningen upphör. 

5. Anställning på heltid blir normen

Nu bli heltidsanställning norm. Därför blir det särskilt viktigt att skriva anställningsavtal med anställda som har tidsbegränsade anställningar som särskild visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete. En annan viktig sak att tänka på är att det är den part som hävdar annat än heltid som har bevisbördan.  

6. Möjligheterna till hyvling begränsas

När en arbetsgivare erbjuder sina anställda en lägre sysselsättningsgrad, så kallad hyvling, ska dessa göras enligt en turordning bland de som har samma arbetsuppgifter. De nya reglerna innebär att den som har längst anställningstid ska erbjudas högst sysselsättningsgrad.

Tackar man som anställd ja till detta har den anställde rätt till en omställningsperiod som motsvarar uppsägningstiden, dock som längst tre månader. Om man som anställd tackar nej föreligger sakliga skäl för uppsägning. 

7. Inhyrd bemanningspersonal ska erbjudas tillsvidareanställning 

Om en anställd hos ett bemanningsföretag varit placerad på samma driftsenhet hos ett företag i minst 24 månader under en period om 36 månader, ska man som företag erbjuda en tillsvidareanställning (gäller ej vid renodlad outsourcing). Den erbjudna tjänstens anställningsvillkor behöver inte vara på en specifik nivå och någon anställningstid behöver inte tas med om erbjudandet accepteras. 

Bra att känna till är att företaget kan, i stället för att erbjuda en tillsvidareanställning, erbjuda den anställde en ersättning motsvarande 2 månadslöner (LAS) och 3 månadslöner (om ditt företag är påkopplat på huvudavtalet). Viktigt att tänka på att det finns en tidsfrist om 1 månad efter att 24 månader har passerat.  

Också viktigt som arbetsgivare att tänka på är att det är företaget som köper tjänsten som förväntas ha koll på detta, inte bemanningsföretaget.  

8. Utökade krav på skriftlig information

Många arbetsgivare undrar vad som behöver förändras i anställningsavtalen för att de nya LAS reglerna ska följas. Den anställde behöver få skriftlig information om vilka villkor som gäller för den överenskomna tjänsten.

Tidigare skulle den informationen lämnas senast en månad efter att anställningen påbörjades, men nu behöver arbetsgivaren i stället informera om villkoren senast sju dagar efter att personen tillträtt tjänsten. Det finns undantag för viss information av mindre vikt som kan lämnas senast efter en månad.  

Detta medför att många arbetsgivare nu föredrar att ta fram nya mallar med standardformuleringar kring de uppgifter som alltid ska lämnas till nyanställda. Bra att tänka på här är att utbilda de chefer som rekryterar kring vad de förändrade lagkraven om utökad information innebär.  

Anna Reuterswärd, HR-konsult på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!