Kollektiv intelligens – vi blir bättre tillsammans

27 October 2020

Att olika arbetsgrupper fungerar olika bra har nog de flesta erfarenhet av men vad beror det på egentligen? Är det kompetensnivån i gruppen som avgör, att man har många kompetenta personer i samma grupp? Spelar våra olika personligheter och gruppsammansättningen sett till detta någon roll? Eller är det kanske så enkelt som att det är slumpen som avgör? Nej, forskning visar att det istället är gruppens kollektiva intelligens som starkt bidrar till dess framgång.

 

Vad är kollektiv intelligens?

Kollektiv intelligens kan beskrivas som individers förmåga att samarbeta och dela kunskap så att gruppens resultat blir större än den enskilde individens. Kollektivt intelligenta grupper lyckas i större utsträckning använda den kunskap som är tillgänglig inom gruppen. Det handlar alltså om hur smarta vi blir tillsammans. En intelligent person är inte nödvändigtvis intelligent i en grupp.

Den kollektiva intelligensens påverkan på en organisation

Forskning genomförd av Philip Runsten och Andreas Werr på Handelshögskolan i Stockholm visar att en organisation blir mer effektiv om man arbetar med att skapa välfungerande sociala processer parallellt med uppgiftsspecifika processer. Ett team fungerar helt enkelt inte optimalt om inte de sociala processerna fungerar fullt ut. När de sociala processerna tar för mycket tid hindrar det gruppen från att prestera på topp.

I vårt allt mer komplexa samhälle blir också organisationer mer komplexa och Runsten och Werr menar att det därmed ställs större krav på att medarbetarna delar och integrerar kunskap med varandra. Tidigare kunde vi förlita oss på en central ledning som fattade alla väsentliga beslut men i takt med att komplexiteten och specialiseringen i organisationer ökar så fungerar inte den logiken fullt ut. Hela gruppen måste vara delaktig i koordineringar av de gemensamma kunskaperna.

Fyra grundläggande förmågor

Kollektiv intelligens bygger enligt Runsten och Werrs forskning på fyra förmågor. Genom att bemästra dessa förmågor kan gruppen öka sin kollektiva intelligens och därmed också öka sin prestationsnivå:

Representationsförmåga: Gruppen behöver förstå vilken uppgift man har och vilka kompetenser man har till sitt förfogande.  Man måste ha en delad bild i gruppen kring vad man ska göra och åstadkomma.

Reflektionsförmåga: Gruppen behöver ha förmågan att reflektera över om man lägger tiden på rätt saker och om man arbetar på rätt sätt. Man behöver dra lärdom av sitt samarbete och genom detta gradvis också förbättra bl a problemlösning, relationer och beteenden i gruppen.

Relationsförmåga: För att en grupp ska fungera optimalt behöver medlemmarna känna sig bekväma och våga säga vad man tycker och tänker utan rädsla för reprimander. Det måste finnas en öppen och trygg miljö där man känner tilltro till varandra. Relationerna i gruppen avgör hur mycket vi är beredda att lyssna på varandra och hur mycket vi anstränger oss för att förstå andras sätt att tänka.

Integrationsförmåga: Denna förmåga handlar om individens villighet att bidra till teamet och försöka få teamet att bli bättre som helhet – inte bara göra sitt eget jobb. Teamet måste agera som en enhet med fokus på den gemensamma uppgiften.

Hur ökar man den kollektiva intelligensen?

Att öka graden av kollektiv intelligens i en organisation görs naturligtvis inte över en natt men med relativt små medel kan man komma långt. Runsten och Werr ger några tips på vägen:

  • Sätt upp samarbete på agendan, alltså något som alla förväntas arbeta med och utveckla.
  • Få in reflektion som en naturlig del i vardagen.
  • Jobba med kollektiv reflektion där man bl a tittar på hur man fungerar som grupp.
  • Jobba med psykologisk trygghet som i sin tur ökar relationsförmågan.
  • Se till att inte styrsystemen i organisationen motverkar samarbete.
  • Se till att medarbetarna ges tillräckligt med information så att de själva kan fatta informerade och intelligenta beslut i teamen.

Anna Arvidson, HR-konsult, Wise Consulting

(Läs mer: Philip Runsten & Andreas Werr, Kunskapsintegration – om kollektiv intelligens i organisationer)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!