Hur står det till med chefens arbetsmiljö?

25 October 2022

Medarbetare behöver en stimulerande och god arbetsmiljö för att kunna leverera på topp. För att skapa detta behövs välmående och trygga chefer i våra organisationer. Men hur mår egentligen våra chefer? Arbetsmiljöverket har chefers arbetsmiljö som ett fokusområden fram till 2023. Här följer slutsatser av aktuella rapporter inom området.

 

Många chefer upplever sin arbetstid som splittrad 

Sammantaget beskriver många chefer sin arbetstid som splittrad. Chefen förväntas ha svar på ”alla” lösningar och ska samtidigt ha en strategisk överblick av vart verksamheten är på väg. Kravbilden på många chefer är komplex och medför i många fall stress.  

Arbetsmiljön skiljer sig åt mellan olika chefer. Förutsättningarna varierar, bland annat beroende på organisation, medarbetarnas erfarenhet och chefens eget handlingsutrymme. En väsentlig skillnad är storlek på ansvarsområde.  

Svårt att koppla bort tankar om jobbet på fritiden  

I Arbetsmiljöverkets undersökning, Arbetsmiljön från 2019, uppger 65% av tillfrågade chefer att de har svårt att koppla bort tankarna från jobbet på fritiden. Lika stor andel anger att de måste vara tillgängliga utanför arbetstid. Hälften av de tillfrågade cheferna uppger också att de förväntas läsa mejl på sin fritid.  

En chef som upplever en dålig arbetsmiljö har mindre möjlighet att leda och stötta sina medarbetare. Prestationsförmågan minskar av upplevd stress, framför allt påverkas tankemässiga resurser. Det påverkar arbetskulturen och därmed organisationens välmående.  

Juniora chefer är ofta mer sårbara 

Extra sårbara har yngre och i positionen oerfarna chefer visat sig vara. Det visar en rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Troligtvis för att deras förmåga att vara handlingskraftiga överbelastas då de i större utsträckning behöver tänka nytt.  

Att som junior chef få en erfaren mentor brukar uppskattas, både av den som erbjuds och den som utses som mentor. En organisation med juniora chefer som står inför en större förändring bör ta hänsyn till att juniora chefer ofta är mer sårbara i sin planering. 

Exempel på risker i chefers arbetsmiljö  

Arbetsgivaren skall ta fram rutiner för och genomföra regelbundna riskbedömningar i arbetsmiljön. Exempel på risker i just chefer arbetsmiljö är: 

  • Stark tids- och volympress där individen upplever att hen inte hinner med det som skall göras. Forskning visar att stressen tenderar att öka i omfattning med storleken på chefens ansvarsområde.  
  • Hög tankemässig press där mycket omfattande information skall processas under en lång period.  
  • Långa perioder med stor emotionell belastning, till exempel då beslut skall tas som individen känner går emot det som uppfattas rätt.  
  • En krävande personalsituation, till exempel vakanser eller brister i medarbetares förmåga. 
  • Brist på stöd från överordnad chef eller otydliga mål.  

Riskerna förstärks ytterligare när det finns en känsla av brist på kontroll över det egna arbetet. Autonomi, egenkontroll och handlingsutrymme är så viktigt att det till viss del kompenserar höga krav. Chefer och medarbetare som känner att de själva kan påverka beslut och prioritera bland arbetsuppgifter mår ofta bättre. 

Hör av dig! 

Har ni behov av att se över arbetsmiljöprocesser eller skapa en hälsosam organisation för chefer och medarbetare? Kontakta oss på Wise Consulting så berättar vi mer om hur vi kan främja ert hållbara organisationsarbete. 

Ytterligare läsning om chefers arbetsmiljö och Arbetsmiljöverkets arbete inom området kan du läsa i mer utförlig artikel här.

Magnus Berglund, senior HR-konsult på Wise Consulting 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!