Blogg

Framtidens HR: Hållbarhetsinitiativ inför CSRD

April 2024

I dagens samhälle är hållbarhet mer än bara ett trendigt ord - det är en absolut nödvändighet. Med kännedom om FN:s 17 globala mål och Agenda 2030 har vi insett vikten av att skapa en bättre och mer hållbar framtid för vår planet. Men hur många känner till Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som belyser behovet av en mer ansvarsfull och hållbar affärspraxis? Vad innebär detta för HR-rollen? Och varför är det så viktigt just nu? Låt oss utforska ämnet närmare för att förstå vad som verkligen ligger bakom CSRD och HR-funktionens roll i omställningen för att skapa en mer hållbar framtid.  


CSRD – En katalysator för förändring 

CSRD, som trädde ikraft 1 januari 2024, markerar en betydande skärpning av hållbarhetskraven för företag när det kommer till transparens och omställning. Direktivet kräver att företag rapporterar om sina hållbarhetsprestationer, inklusive socialt ansvar, miljöpåverkan och styrning. Detta innebär att HR kommer att involveras i att: 

 • Samla in, analysera och rapportera hållbarhetsdata. 
 • Utveckla och implementera hållbarhetsstrategier i hela organisationen. 
 • Främja en hållbarhetskultur genom utbildning och medvetenhetshöjande insatser. 
 • Engagera medarbetare i hållbarhetsarbetet och delaktighet. 
 • Samarbeta med externa partners för att driva hållbarhetsinitiativ. 

Vad ingår i hållbarhet?  

För att klargöra området och begreppen, följer här en förklaring på vad som ingår i hållbarhet. Hållbarhet kan kategoriseras i tre områden: Environment, Social, och Governance, även förkortat till ESG. 

 • Environment - innefattar klimatet och verksamhetens klimatavtryck genom hela värdekedjan. 
 • Social - omfattar medarbetarnas villkor inom organisationen såsom arbetsmiljö, anställningsvillkor, jämställdhet och rätt till att organisera sig fackligt, med mera. Socialt inkluderar även medarbetarvillkoren hos bolagets leverantörer och partners genom hela värdekedjan. Det innefattar också den påverkan som bolagets tjänster har på närliggande område och samhälle, inklusive konsumenter och slutanvändare av bolagets produkter eller tjänster. 
 • Governance - handlar om affärsetik, bolagets uppförandekod avseende korruption, penningtvätt med mera. Det inkluderar även relationerna till leverantörer och partners samt politisk inflytande. 

HR - en nyckelroll i hållbarhetsarbetet    

Med ikraftträdandet av CSRD har HR-funktionen fått en bidragande nyckelroll i att leda företag mot en mer hållbar framtid. För att effektivt möta de ökande kraven på hållbarhetsrapportering och integration av hållbarhetsstrategier, måste HR börja agera nu genom att:  

 • Utveckla en hållbarhetsstrategi för HR som är anpassad till organisationens övergripande hållbarhetsmål. 
 • Integrera hållbarhet i alla HR-processer, från rekrytering och onboarding till medarbetarsamtal och performance management. 
 • Skapa en inkluderande och rättvis arbetsplats där alla medarbetare känner sig respekterade och värdesatta. 
 • Stödja medarbetarnas karriärutveckling inom hållbarhetsområdet. 
 • Rapportera om HRs bidrag till hållbarhetsarbetet till ledningen och externa intressenter. 

Gemensamt ansvar för hållbarhetsarbete 

Det är viktigt med ett ägarskap för hållbarhetsarbetet, men det är ingen uppgift som kan åligga en enskild individ. Det kräver ett samarbete mellan flera funktioner och det är av stor vikt att alla relevanta intressenter är engagerade i processen, inklusive medarbetare, ledning, styrelse, kunder, leverantörer och samhällsorganisationer. Genom att samla in och integrera feedback från olika perspektiv kan HR få en mer heltäckande bild av organisationens hållbarhetsutmaningar och möjligheter. 

Strategier för att komma igång med hållbarhetsarbetet 

Det finns inte en universell lösning för att komma igång med hållbarhetsarbetet, utan det måste anpassas till varje organisations specifika situation. Det finns dock några generella strategier som HR kan använda sig av.:

 1. Ägarskap för hållbarhetsarbetet - För att säkerställa framgång i hållbarhetsinitiativ krävs ett tydligt ägarskap och samarbete mellan olika funktioner inom organisationen. Det kräver att hållbarhet integreras på lednings- och styrelsenivå och att det tydligt definieras hur hållbarhetsaspekterna är integrerade i företagets övergripande strategier.
 2. Väsentlighetsanalys - fokusera på det som verkligen räknas - En väsentlighetsanalys är ett viktigt första steg för att identifiera och prioritera de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för organisationen och dess intressenter. Genom att analysera sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer kan HR fokusera sina insatser på områden där de kan göra störst skillnad och generera mest värde för både organisationen och samhället i stort. 
 3. IRO – Att identifiera Påverkan, Risker och Möjligheter - Genom att använda sig av en Impact, Risk och Opportunity (IRO)-analys kan HR utvärdera den faktiska eller potentiella påverkan som olika hållbarhetsfrågor kan ha på organisationens verksamhet. Detta hjälper till att identifiera och hantera risker samt att upptäcka nya affärsmöjligheter och innovationspotential. 
 4. Samhällsengagemang - Att bygga partnerskap för hållbarhet - För att lyckas med hållbarhetsarbetet är det viktigt att företaget engagerar sig med samhället och bygger partnerskap med olika intressenter. Genom att samarbeta med lokala samhällsorganisationer och delta i branschgemensamma initiativ kan organisationen visa sitt engagemang för hållbarhet och dra nytta av externa resurser och expertis. 
 5. Utbildning och medvetenhetshöjande - Genom att utbilda medarbetare i hållbarhetsfrågor och hur de kan bidra till en mer hållbar arbetsplats kan HR skapa en kultur av medvetenhet och engagemang för hållbarhet.  
 6. Mätning och rapportering - Att mäta och rapportera organisationens hållbarhetsprestanda är avgörande för att skapa den transparens som lagstiftningen nu efterfrågar att identifiera framsteg och områden som behöver förbättras. När det gäller miljöprestanda kan organisationer mäta och rapportera sina koldioxidutsläpp, energiförbrukning, vattenanvändning, avfallshantering och användning av förnybara resurser. För att bedöma sin sociala prestanda kan organisationer övervaka faktorer som medarbetarnas välbefinnande, arbetsmiljö, mångfald och inkludering, arbetsvillkor i leverantörsledet och deras påverkan på samhället. Genom att samla in och analysera data i dessa områden kan företag identifiera ineffektivitet, minska sin miljöpåverkan och sträva mot mer hållbara driftsmetoder. Genom att ha regelbundna rapporteringsprocesser kan HR få värdefull information om hur organisationen presterar och var det finns behov av förbättringar. 

Summering 

Införandet av CSRD innebär att företag nu ställs inför ökade krav på att rapportera sina hållbarhetsprestationer. Detta sätter HR-funktionen i förarsätet när det gäller att driva hållbarhetsinitiativ och främja en mer hållbar företagskultur. Genom att utveckla strategier för att integrera hållbarhet i alla HR-processer, samarbeta med olika intressenter och mäta samt rapportera hållbarhetsprestanda kan HR bidra till att skapa en mer ansvarsfull och hållbar framtid för både företag och samhället. Genom att ta ledningen i denna omställning kan HR spela en central roll i att navigera företag genom den ökande efterfrågan på hållbarhetsansvar och bidra till att forma en mer hållbar värld för kommande generationer. 

På Wise Consulting är vi övertygade om att hållbarhet och kompetensutveckling går hand i hand för att skapa en mer hållbar och framgångsrik framtid. Genom att investera i planeten och människorna som är en del av den, kan vi tillsammans göra verklig skillnad. Den resan börjar med kunskap!

Författare:
Nathnet Meless och Anna Lindholm, HR-konsulter
på Wise Consulting

 

Ta reda på hur Wise Consulting kan hjälpa dig

Kontakta oss för att lära dig mer om hur vårt erbjudande inom hållbarhet och kompetensutveckling kan gynna din verksamhet och bidra till en bättre värld. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!