Det transformativa ledarskapet – vad är det?

31 August 2020

Det pratas om det transformativa ledarskapet. Det går trender i vad ett gott ledarskap är och det påverkas också av vilka strömningar som samhället runt omkring oss står inför. Det är som om vi har hittat ett ledarskap som har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att leda på. Men vad är då ett transformativt ledarskap? Innehåller det alla delar i ett effektivt ledarskap?

Ledarkompetenser

Låt oss titta på PhD in Management and Complexity Åsa Lundquist Coeys arbete. Hon har på ett föredömligt enkelt sätt lyckats identifiera fyra ledarkompetenser som ledaren använder sig mer eller mindre av i olika situationer. Kompetenserna är:

  • Chefa– kunna planera, delegera och följa upp. Sätta upp regler och policies och säkerställa resultat och att klargöra uppgifter.
  • Leda – att kunna inspirera, vara en förebild och att kunna motivera och engagera mot gemensamma mål. Att påverka och stimulera.
  • Coacha – att lyssna, ställa öppna frågor och skapa insikt och självledarskap hos medarbetarna
  • Att vara medmänniska – att se och bekräfta, skapa tillit och medkänsla i gruppen.

Om vi ser på det transformativa ledarskapet så inkluderar det följande faktorer:

  • Idealiserat inflytande och inspirerande motivation Här ser vi det som ingår under kompetensen leda här ovan. Det här handlar mycket om att appellera till medarbetarens känsla, vilket skapar engagemang, framtidstro, meningsfullhet och vilja hos medarbetarna att följa och bidra till visionen. Att skapa en bra känsla hos medarbetarna torde vara centralt för motivationen och arbetsglädjen till att leva upp till förväntningarna och kanske till och med överträffa dem.
  • Intellektuell stimulanshandlar om att uppmuntra medarbetare att ifrågasätta invanda rutiner och sätt att lösa problem på för att vidareutveckla invanda mönster i organisationen. Genom ledarens nyfikna utforskande och mod att testa nytt, inspirerar ledaren medarbetarna att våga vara kreativa och hitta nya lösningar och se nya möjligheter. Den här delen ingår också i kompetensen att leda men också förmågan att lyssna nyfiket som i det coachande förhållningssättet.
  • Individualiserad hänsynhär ser vi kompetenserna coacha och att vara medmänniska. Att se varje medarbetares individuella behov och möjligheter och få dem att nå sin fulla potential genom att coacha och tillfredsställa ett grundläggande mänskligt behov av att känna sig betydelsefull och bli sedd och lyssnad till.

Dessa tre punkter utgör grunden i det transformativa ledarskapet. Men det finns en del som jag tänker inte får glömmas bort – förmågan att klargöra uppgifter och kommunicera ramar och policys, alltså kompetensen att vara chef som det ovan är beskrivet. Min spaning är, efter att ha träffat hundratals ledare, att många unga ledare har svårigheter eller känner sig obekväma med den tydlighet, ramsättning och klargörande som också är en viktig del i chefsrollen.

Det transformativa ledarskapet är ett beprövat och framgångsrikt sätt att få medarbetare att arbeta mot ett gemensamt mål med mod, tillit och engagemang. Men vi får inte glömma att också lyfta och tydliggöra vad förmågan att vara chef innebär.

Att kunna vara en tydlig och klar chef, en inspirerande ledare, en lyssnande och utmanande coach och en tillitsfull medmänniska handlar dock ytterst om att organisationen som sådan har en genomtänkt vision, tydliga mål och spelregler och en tillitsfull kultur.

Sophie Tolstoy Regen, kommunikationscoach och ledarutvecklare, Wise Consulting

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!