Allt om medarbetarskap

Medarbetarskap är ett begrepp som verkligen bubblar och likt ledarskap är det helt avgörande för en organisations framgång. Det pratas ofta om att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Så vad innebär egentligen medarbetarskap och hur kan ett aktivt medarbetarskap bidra till företagets framgång?

 

Vad betyder egentligen medarbetarskap?

Medarbetarskap handlar i grunden om filosofin att de anställda bör ha en aktiv och ansvarstagande roll där de ges möjlighet till lärande och utveckling, gemenskap och samarbete, liksom utmaning och stöd. Framförallt tittar man på hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare, arbetskamrater och det egna arbetet.

Nyckeln för organisationer är att aktivera medarbetarskapet hos sina anställda. Vad menas då med ett aktivt medarbetarskap? Det innebär att medarbetaren tar ansvar för sitt arbete, kan och vill föra en kontinuerlig dialog med sin chef och kollegor, tar ansvar för sin del av helheten och är engagerad. En förutsättning för detta är engagerade ledare som styr genom värderingar och mål. Medarbetarskap i sig är inget som kan inte implementeras, utan det är en relation som hela tiden finns där och som hela tiden måste värnas och utvecklas.

Inriktningar:

Det har ägnats en hel del forskning på medarbetarskapet och dess betydelse för organisationer. De två mest centrala inriktningarna, som i båda fallen syftar till att stärka både medarbetaren och företaget, är det Självstyrande medarbetarskapet och det Samspelande medarbetarskapet.

Självstyrande medarbetarskap

Föreställ dig en arbetsplats där medarbetare ges möjlighet att ta initiativ, fatta egna beslut och ta ledningen i sitt arbete. Detta är vad det självstyrande medarbetarskapet handlar om. De uppmuntras att ta ansvar för sina egna arbetsuppgifter och prestationer. Tanken bakom det självstyrande medarbetarskapet är att när medarbetare får mer ansvar, ges de även möjlighet att växa såväl personligt och professionellt. Genom att de får ta sig an mer utmanande roller får varje medarbetare blomstra och arbetsgivaren får i sin tur ut mer värde av att använda medarbetarnas fulla potential.

Samspelande medarbetarskap

Kärnan i det samspelande medarbetarskapet är att skapa en arbetsmiljö där medarbetare arbetar tillsammans som ett samspelt team för att nå gemensamma mål, som ett väloljat maskineri. Deras framgång är beroende av varandra och genom samarbete och kunskapsdelning strävar de efter att uppnå dessa mål på allra bästa sätt. Även om ledaren fortsatt har en ledarroll, delegerar de arbetsuppgifter och främjar samarbete. Genom att uppmuntra samarbete och stärka relationer skapas en positiv arbetskultur som främjar produktivitet och välbefinnande på arbetsplatsen.

Fördelar med att arbeta med medarbetarskap

Fördelarna som kommer med att arbeta med medarbetarskapet i organisationen är flera och de bekräftas gång på gång av de studier som görs inom området. Här listar vi några av dessa fördelar;

Skapar motivation hos medarbetarna

Medarbetarskap bidrar till ökad motivation vilket är viktigt för att behålla medarbetarna och att de ska prestera på önskad nivå. För att den inre motivationen ska uppstå behöver tre psykologiska behov vara uppfyllda; känslan av autonomi, känslan av att ens kompetens är värdefull och känslan av samhörighet. Genom att göra medarbetarna delaktiga och ge dem inflytande så ökar deras ansvarskänsla och engagemanget för sitt arbete. Regelbunden feedback och uppmuntran till medarbetarna är ett annat sätt att visa att deras arbete uppskattas och att de har en viktig roll i företagets framgång. Medarbetarna blir mer tillfredsställda vilket resulterar i att motivationen och i sin tur lojaliteten gentemot företaget ökar.

Främjar en bättre arbetsmiljö

Medarbetarskap bidrar till att skapa förutsättningar för ett öppet och vänligt arbetsklimat. Genom att främja öppen kommunikation där det är tryggt att komma med synpunkter och erkänna misstag som gjorts, främjas även den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen och tilliten mellan såväl ledare och medarbetare som medarbetare emellan. Medarbetarnas delaktighet och inflytande i beslut gällande frågor kring sin arbetssituation är också något som främjar en positiv arbetsmiljö. Sammanfattningsvis bidrar medarbetarskap till en bättre arbetsmiljö genom öppen kommunikation, ökad tillit, delaktighet och inflytande samt stärkt teamkänsla.

Bidrar till ökade resultat

Genom ett medarbetarskap där de anställda får mer ansvar blir de också mer involverade i företagets utveckling. De får förståelse för hur företagets affärsstrategi ser ut, vilka målbilder verksamheten har och hur utvecklingen drivs framåt. Dessa nya perspektiv ger även medarbetaren en annan förståelse för sina chefer, andra medarbetare och företagets kunder. Genom ökat medarbetarskap blir de anställda mer intresserade och villiga att arbeta för företagets välmående, vilket i sin tur har en positiv inverkan på företagets resultat.

Medarbetarskapshjulet

Medarbetarskap är alltså en relation som hela tiden finns där, men utvecklingen av ett aktivt medarbetarskap sker inte över en natt. Det är trots allt nya färdigheter och förmågor som behöver läras och därför krävs uthållighet. I den flitigt använda modellen Medarbetarskapshjulet av Stefan Tengblad framhävs medarbetarskapets olika förutsättningar som en självförstärkande utvecklingsprocess där de hänger ihop och stärker varandra. Tengblad beskriver att en ökad öppenhet och kontinuerlig dialog leder till bättre samarbete och känsla av gemenskap, det stärker engagemanget för den gemensamma arbetsuppgiften, ökat ansvarstagande och initiativkraft stärker i sin tur förtroendet mellan medarbetare och ledare vilket gynnar ett öppet klimat.

På det här sättet menar Tengblad att förutsättningarna i medarbetarskapet kan ses som ett hjul och ett hjul behöver på något sätt sättas i rullning eftersom det inte rullar av sig själv. Det krävs att majoriteten av medarbetarna i en arbetsgrupp eller arbetsplats har bestämt sig för att vilja putta hjulet framåt tillsammans. Där har ledaren en väldigt viktig uppgift att agera förebild och avsätta tillräckligt med tid för dialog. Även ge förutsättningar för sociala aktiviteter, kontinuerligt bekräfta och stärka de medarbetare som agerar i enlighet med ett aktivt medarbetarskap och även hantera de medarbetare som inte gör det.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att i medarbetarskapet skapas det en vi-känsla som bidrar till att organisationen känner att alla tillsammans verkar för att nå uppsatta mål. Vill du veta mer om medarbetarskap? Eller vill ni i din organisation utveckla ert medarbetarskapet? Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa er.

Caroline Branting och Sanna Källberg, HR-konsulter på Wise Consulting

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!