Blogg

360-analys - från feedback till handling

Maj 2024

För att bli en framgångsrik ledare krävs mer än bara att känna till sina egna styrkor och svagheter. Det handlar även om att förstå hur ens beteende påverkar ens omgivning. Att fastna i sin egen uppfattning om sina prestationer kan leda till att man antingen över- eller underskattar sig själv och sina insatser. Självinsikt är nyckeln till utveckling, och det börjar med att lära känna sig själv. Att förstå hur andra ser oss och hur vi påverkar dem kräver aktivt sökande och mottagande av feedback. Här spelar 360-analysen en central roll, som en kraftfull metod för att samla olika perspektiv och omsätta dem i handling för personlig och professionell tillväxt.


360-analys: ett helhetsperspektiv över ledarskapet 

En 360-graders feedbackanalys är en metod för att samla in feedback om en persons prestationer och beteende från olika perspektiv, inklusive chefer, kollegor, underordnade och ibland även externa parter som kunder eller samarbetspartners. Den används vanligtvis för personer i ledarpositioner för att få en helhetsbild av deras ledarskap. Analysen ger en omfattande översikt av ledarens styrkor och utvecklingsområden genom att samla in synpunkter från olika personer som har insyn i ledarens arbete och beteende. Det som gör 360-analysen så kraftfull är dess förmåga att erbjuda en mer nyanserad bild av en ledare. Istället för att bara få perspektivet från ens egen synvinkel får man ta del av hur ens beteende uppfattas av andra runtomkring, jämfört med ens egen självbild. Detta ger en djupare förståelse för hur ens agerande påverkar andra och därmed möjlighet att fatta mer medvetna och effektiva beslut som ledare. 

Identifiera styrkor och utvecklingsområden 

Genom att använda 360-analysen som grund i ledarutvecklingsarbetet kan man effektivt fokusera på det väsentliga. Analysen gör tydligt vilka dimensioner av ledarskapet som uppfattas som välfungerande och vilka som behöver utvecklas. Det kan handla om hur en ledare kommunicerar, inspirerar, bygger relationer, genomför aktiviteter och agerar affärsmässigt. Dessa faktorer utgör tillsammans grunden för ett gott och effektivt ledarskap, som kan definieras som förmågan att influera, motivera och underlätta för andra att bidra till en organisations effektivitet och framgång. 

Lika viktigt som att identifiera vad som behöver utvecklas är det att ta fasta på det som fungerar bra och bygga vidare på det. Detta är ofta en utmaning för högpresterande personer som gärna sätter nästa mål innan det första är uppnått. Men ibland behöver vi stanna upp och tillåta oss att vara nöjda. Det är i de stunderna vi hämtar kraft och självförtroende att ta tag i det som behöver utvecklas och drivas framåt. Är man inte van vid det kan det kräva träning.  

Individuell chefscoachning: uppföljning och utvärdera över tid 

När vi stöttar individer och organisationer i ledarutveckling med hjälp av 360-analys bygger vi på den insats som är relevant. Det är ofta individuell chefscoachning, men det kan också handla om teaminsatser när vi ser att till exempel en ledningsgrupp har gemensamma utmaningar i sitt ledarskap. När vi sedan genomför en ny mätning ett år senare brukar resultaten vara synliga. Det vi fokuserar på tenderar att växa! 

Fördelarna med en 360-analys

Att genomföra en 360-analys ger dig som ledare en ovärderlig insikt och stöd för din personliga och professionella utveckling. Här är några av fördelarna:

  • Mångfacetterad feedback – Du som chef får en samlad feedback på ditt ledarskap från ett 360-graders perspektiv; din överordnade chef, dina kollegor och dina direktrapporterande medarbetare. Denna jämförs med din egen bild av ditt ledarskap. 
  • Ökad självinsikt – Genom feedback från olika källor får du som chef en möjlighet att se dig själv ur andras perspektiv och en förståelse för hur dina ledarbeteenden och beslut påverkar andra i organisationen.
  • Utvecklingsmöjligheter – Feedbacken hjälper dig att identifiera vilka ledarbeteenden och färdigheter du behöver utveckla för att vara effektiv som chef och ger ett underlag för personlig och professionell utveckling.
  • Skapar förtroende – Genom att visa att organisationen värdesätter transparens och kontinuerlig utveckling kan en 360-analys bidra till att skapa ett klimat av öppenhet och tillit mellan chefer och medarbetare.
  • Stödjer organisationens mål – Genom att identifiera och åtgärda eventuella brister i ledarskapet kan en 360-analys bidra till att säkerställa att organisationens övergripande mål och strategier genomförs effektivt på alla nivåer. 

Från feedback till handling 

Genomförandet av en 360-analys är bara början på ledarskapsresan. Det verkliga värdet ligger i att omvandla den insamlade feedbacken till konkreta åtgärder och beteendeförändringar. Här är några steg som kan underlätta övergången på ett smidigt och effektivt sätt: 

  1. Reflektera objektivt: Ta dig tid att noggrant gå igenom feedbacken och reflektera över den utan att försvara eller förminska den. Det är viktigt att vara öppen för att se och acceptera både positiv och negativ feedback.
  2. Identifiera mönster: Försök att identifiera mönster och gemensamma teman i den feedback du har fått. Finns det specifika områden där flera personer har pekat på samma utmaningar eller styrkor? 
  3. Formulera mål: Baserat på den insamlade feedbacken, formulera tydliga och mätbara mål för din utveckling. Vilka specifika beteenden eller färdigheter vill du förbättra? 
  4. Skapa en handlingsplan: Utforma en handlingsplan som beskriver de steg du behöver ta för att uppnå dina utvecklingsmål. Det kan innefatta allt från att delta i ledarskapskurser till att arbeta med en coach för att förbättra specifika färdigheter. 
  5. Följ upp och utvärdera: Regelbunden uppföljning är avgörande för att säkerställa framsteg. Ta dig tid att regelbundet utvärdera din utveckling och justera din handlingsplan efter behov. 

Vill du och din organisation veta mer om hur vi kan stötta i ledarutvecklingsarbetet med hjälp av 360-analys, tveka inte att höra av dig så berättar vi mer!

Författare: Katarina Brommesson, Karriär- och ledarutvecklare, Wise Consulting Strategiska tjänster 

 

Ta reda på hur Wise Consulting kan hjälpa dig

Vi erbjuder konsultlösningar inom HR, ledarskap- och organisationsutveckling. Oavsett vilka behov och utmaningar ni står inför, så matchar vi er med en erfaren konsult som har rätt kompetens och erfarenhet för att möta era specifika utmaningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!