Kollektiv intelligens – vi blir bättre tillsammans

27 oktober 2020

Insikter & kunskap | Kollektiv intelligens – vi blir bättre tillsammans

Att olika arbetsgrupper fungerar olika bra har nog de flesta erfarenhet av men vad beror det på egentligen? Är det kompetensnivån i gruppen som avgör, att man har många kompetenta personer i samma grupp? Spelar våra olika personligheter och gruppsammansättningen sett till detta någon roll? Eller är det kanske så enkelt som att det är slumpen som avgör? Nej, forskning visar att det istället är gruppens kollektiva intelligens som starkt bidrar till dess framgång.

Vad är kollektiv intelligens?

Kollektiv intelligens kan beskrivas som individers förmåga att samarbeta och dela kunskap så att gruppens resultat blir större än den enskilde individens. Kollektivt intelligenta grupper lyckas i större utsträckning använda den kunskap som är tillgänglig inom gruppen. Det handlar alltså om hur smarta vi blir tillsammans. En intelligent person är inte nödvändigtvis intelligent i en grupp.

Den kollektiva intelligensens påverkan på en organisation

Forskning genomförd av Philip Runsten och Andreas Werr på Handelshögskolan i Stockholm visar att en organisation blir mer effektiv om man arbetar med att skapa välfungerande sociala processer parallellt med uppgiftsspecifika processer. Ett team fungerar helt enkelt inte optimalt om inte de sociala processerna fungerar fullt ut. När de sociala processerna tar för mycket tid hindrar det gruppen från att prestera på topp.

I vårt allt mer komplexa samhälle blir också organisationer mer komplexa och Runsten och Werr menar att det därmed ställs större krav på att medarbetarna delar och integrerar kunskap med varandra. Tidigare kunde vi förlita oss på en central ledning som fattade alla väsentliga beslut men i takt med att komplexiteten och specialiseringen i organisationer ökar så fungerar inte den logiken fullt ut. Hela gruppen måste vara delaktig i koordineringar av de gemensamma kunskaperna.

Fyra grundläggande förmågor

Kollektiv intelligens bygger enligt Runsten och Werrs forskning på fyra förmågor. Genom att bemästra dessa förmågor kan gruppen öka sin kollektiva intelligens och därmed också öka sin prestationsnivå:

Representationsförmåga: Gruppen behöver förstå vilken uppgift man har och vilka kompetenser man har till sitt förfogande.  Man måste ha en delad bild i gruppen kring vad man ska göra och åstadkomma.

Reflektionsförmåga: Gruppen behöver ha förmågan att reflektera över om man lägger tiden på rätt saker och om man arbetar på rätt sätt. Man behöver dra lärdom av sitt samarbete och genom detta gradvis också förbättra bl a problemlösning, relationer och beteenden i gruppen.

Relationsförmåga: För att en grupp ska fungera optimalt behöver medlemmarna känna sig bekväma och våga säga vad man tycker och tänker utan rädsla för reprimander. Det måste finnas en öppen och trygg miljö där man känner tilltro till varandra. Relationerna i gruppen avgör hur mycket vi är beredda att lyssna på varandra och hur mycket vi anstränger oss för att förstå andras sätt att tänka.

Integrationsförmåga: Denna förmåga handlar om individens villighet att bidra till teamet och försöka få teamet att bli bättre som helhet – inte bara göra sitt eget jobb. Teamet måste agera som en enhet med fokus på den gemensamma uppgiften.

Hur ökar man den kollektiva intelligensen?

Att öka graden av kollektiv intelligens i en organisation görs naturligtvis inte över en natt men med relativt små medel kan man komma långt. Runsten och Werr ger några tips på vägen:

  • Sätt upp samarbete på agendan, alltså något som alla förväntas arbeta med och utveckla.
  • Få in reflektion som en naturlig del i vardagen.
  • Jobba med kollektiv reflektion där man bl a tittar på hur man fungerar som grupp.
  • Jobba med psykologisk trygghet som i sin tur ökar relationsförmågan.
  • Se till att inte styrsystemen i organisationen motverkar samarbete.
  • Se till att medarbetarna ges tillräckligt med information så att de själva kan fatta informerade och intelligenta beslut i teamen.

Anna Arvidson, HR-konsult, Wise Consulting

(Läs mer: Philip Runsten & Andreas Werr, Kunskapsintegration – om kollektiv intelligens i organisationer)

Group-3

Vill du veta mer om kollektiv intelligens? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Så löser du konflikter på jobbet

Konflikter som hanteras i god tid och på rätt sätt har bättre förutsättningar för att...
Läs mer här!
Blogg

Hur står det till med chefens arbetsmiljö?

För att arbetsmiljön ska vara god behöver vi ha trygga och välmående chefer. Här följer...
Läs mer här!
Blogg

Personalförmåner – 9 viktiga och attraktiva förmåner på jobbet

Vi listar 9 personalförmåner som gör dig till en attraktiv arbetsgivare. Förmåner som gör det...
Läs mer här!
Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.