Ny kunskap tillsammans med oss

Bokningsvillkor Utbildning

bottom-right
top-left

När du bokar en utbildning hos oss godkänner du våra bokningsvillkor. Din anmälan är bindande men om du mot förmodan behöver boka av eller boka om så finner du villkoren för vad som gäller här nedan:

Fakturering

Fakturering sker innan utbildningsstart.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 20 dagar netto. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen i Sverige. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Av- och ombokningsvillkor gällande öppen utbildning

Av- och ombokning skall ske skriftligen till Wise Consulting. Dessa villkor är specifika för våra öppna utbildningar och skall ej förväxlas med avtal gällande skräddarsydda upplägg, vise versa.

Vid sen avbokning:

Vid avbokning mellan 2–4 veckor före utbildningsstart debiterar vi 50% av priset, fakturering sker direkt i samband med avbokning.

 • Om faktura redan var skickad vid avbokningstillfället krediteras mellanskillnaden.

Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningsstart debiterar vi 100% av priset, faktureringen sker direkt i samband med avbokning.

 • Om faktura redan var skickad vid avbokningstillfället görs ingenting, beloppet är därmed förbrukat.

Vid sen ombokning:

Vid ombokning mellan 2–4 veckor före utbildningsstart debiterar vi 50% av priset, fakturering sker direkt i samband med ombokning.

 • Beloppet kan tillgodoräknas om nytt kurstillfälle ligger inom tre månader från det datum som ombokningen meddelades. Resterande del av priset faktureras i samband med det nya kurstillfället.
 • Vid ombokning till ett kurstillfälle senare än tre månader är beloppet därmed förbrukat och ny faktura skickas i samband med det nya kurstillfället.
 • Om faktura redan var skickad vid ombokningstillfället får kunden:
  • Tillgodoräkna sig hela beloppet om det nya kurstillfället ligger inom tre månader från det datum som ombokningen meddelades.
  • Vid ombokning till ett kurstillfälle senare än tre månader får kunden tillgodoräkna 50% av det fakturerade priset. Resterande del av priset faktureras i samband med det nya kurstillfället.

Vid ombokning senare än 2 veckor före utbildningsstart debiterar vi 100% av priset, faktureringen sker direkt i samband med ombokningen om fakturan inte redan var skickad.

 • Ombokning till nytt kurstillfälle erbjuds i mån av plats och erbjuds som senast två veckor före en kursstart. Deltagaren får maximalt tre erbjudanden till nytt kurstillfälle, om deltagaren inte kan medverka på någon av de tre tillfällen som erbjuds är beloppet och kursplatsen förverkad.
 • Ombokning kan endast ske en gång, därefter är kursplatsen förverkad.
 • Om deltagaren får förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare.
 • Vid utebliven närvaro är kursplatsen förverkad.

Lokaler

Utbildningen genomförs i Wise Consultings lokaler i den ort vilket deltagaren anmält sig till eller online via länk.

Måltider

Måltider, såsom frukost, lunch och eftermiddagsfika, är inkluderat under utbildningsdagarna för våra fysiska utbildningar.

Sjukdom/olycksfall

Vid sjukdom/olycksfall som medför att deltagaren inte kan påbörja utbildningen, och med ett intyg från läkaren/arbetsgivare som kan intyga detta, får deltagaren boka om platsen till ett nytt utbildningsdatum kostnadsfritt. Vid sjukdom/olycksfall under påbörjad utbildning vilket medför att deltagaren inte kan slutföra utbildningen finns möjlighet att gå vid annat tillfälle i mån av plats och erbjuds som senast två veckor före start. Deltagaren får maximalt tre erbjudanden till nytt tillfälle, om deltagaren inte kan medverka på någon av de tre tillfällen som erbjuds är kursplatsen förverkad.

Reservation för ändringar

Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp utbildningsdatum eller ställa in utbildning på grund av få anmälda eller många sjukdomsfall. Vid inställd utbildning erbjuds likvärdig utbildning eller återbetalning. Vi reserverar oss för ändringar såsom byte av utbildare, byte av lokal, ändring av upplägg och att utbildning ställs om till online-utbildning om så behövs. Vi ansvarar ej för kostnader som kan uppstå på grund av framskjuten, ombokad eller inställd utbildning.

Allmänna villkor

Parterna förbinder sig att för tredje man varken yppa, avslöja eller dra nytta av sekretessbelagd information, vilken part erhållit från annan part eller som framkommit under genomförandet av gällande uppdrag.

Sekretessåtagandet gäller till dess sekretessbelagd information blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i detta avtal. Part skall genom tystnadsförpliktelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess iakttages. Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört att gälla.

Behandling av personuppgifter

Wise Consulting är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Wise Consulting och behandlar inför och under utbildningsuppdraget. Wise Consulting ska därmed tillse att Wise Consulting har en laglig grund för sin behandling och att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Uppdragsgivaren ska säkerställa att Wise Consulting har rätt inom Wise Group-koncernen behandla kontaktuppgifter, och eventuellt andra personuppgifter, till Kundens anställda om och i den utsträckning de behövs för att Wise Consulting ska kunna utföra uppdraget. Ta del av Wise Groups fullständiga integritetspolicy här!

Immateriella rättigheter

Alla eventuella rättigheter som uppkommer inom ramen för uppdraget, inklusive rätten att använda dem i eget namn, ska med oinskränkt äganderätt tillfalla Wise Consulting.

Uppdragsgivaren har inte rätt att utan skriftligt godkännande från Wise Consulting använda några av dessa rättigheter.

Reklamation

Åberopar Uppdragsgivaren fel eller brister i arbetsresultatet och eller utförandet av den köpta tjänsten ska detta meddelas skriftligen utan dröjsmål för Wise Consultings omgående åtgärdande.

Fel eller brist som upptäcks av Uppdragsgivaren efter att uppdraget och/eller tjänsten har slutförts ska skriftligen reklameras inom sju kalenderdagar efter att uppdraget avslutades/tjänsten slutfördes. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning

Uppdragsgivarens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om reklamation inte sker inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.

Tvist

Detta avtal tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvist med anledning av avtalet skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

Force majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra vissa förpliktelser enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (”befriande omständighet”) som part inte råder över och som förhindrar fullgörandet. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalet sätt.

Som befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda ej förutsägbara omständigheter.

För att få befrielse enligt första tycket ovan ska part utan dröjsmål meddela den andra parten härom.

Parts insolvens

Vardera parten har rätt att häva avtalet om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller kan antas ha kommit på obestånd. Oavsett om avtalet hävs eller inte, ska part gottgöras skada, som uppkommit till följd av den andra partens obestånd. Gottgörelse gentemot annan part är begränsad till motsvarande max erlagt arvode för uppdraget i enlighet med bestämmelsen ovan om Wise Consultings ansvar.

Group-3

Har du några frågor?

Kontakta Sofia Ceder så berättar hon mer.

Kontakta oss

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.